Terug naar boven

Privacy

AVG privacy statement:

TJM Supplies B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergege-ven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

TJM Supplies B.V.

Zompstraat 8

8102HX Raalte

Nederland

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

TJM Supplies B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Betaalgegevens

– Accountgegevens, waaronder een gebruikersnaam en wachtwoord

– Gegevens over uw activiteiten op onze website

– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tjmsupplies.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TJM Supplies B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling (uitvoeren overeenkomst)

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (toestemming/gerechtvaardigd belang)

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (uitvoeren overeenkomst)

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (uitvoeren overeenkomst/gerecht-vaardigd belang)

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken (toestemming)

– Om goederen en diensten bij u af te leveren (uitvoeren overeenkomst)

– TJM Supplies B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. (wettelijke plicht/gerechtvaardigd be-lang)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TJM Supplies B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Facturen en financiële administratie: 7 jaar, wettelijke plicht.

Klantgegevens, waaronder NAW, e-mail/telefoon contact: twee jaar na datum aankoop

Accountgegevens: zolang u een account bij ons hebt.

Logfiles internetgebruik/bezoekersregistratie: 6 maanden, conform Vrijstellingsbesluit.

Delen van persoonsgegevens met derden

TJM Supplies B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (bijvoorbeeld voor het afleveren van uw bestelling) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwer-ken in onze opdracht, sluiten wij indien de wet dat vereist een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. TJM Supplies B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. TJM Supplies B.V. verwerkt geen persoonsgegevens buiten de EU.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TJM Supplies B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij ge-bruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zor-gen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle in-formatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of be-zwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TJM Supplies B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgege-vens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoons-gegevens sturen naar info@tjmsupplies.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservi-cenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

TJM Supplies B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TJM Supplies B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatrege-len om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wij-ziging tegen te gaan. Zo maakt TJM Supplies B.V. onder meer gebruik van firewalls, virusscanners en toegangsbeveiliging, worden de persoonsgegevens tweemaal per maand geback-upt, geldt er een interne bedrijfspolicy met betrekking tot het omgaan met persoonsgegevens en worden compu-ters en hun gegevensdragers zorgvuldig vernietigd na verloop van hun levensduur. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@tjmsupplies.nl